عملیاتی3(آموزش قرآن در کسب مهارت زندگی دانش آموزان)

برنامه عملیاتی شماره3

      همکاران محترم گزارش ابتکاری وموفق خوددرآموزش قرآن ،که منجربه کسب مهارتهای زندگی دانش آموزان وتقويت رفتاردينی گشته نوشته وباتوجه به بندهای اشاره شده در بخشنامه ذیل به اداره تکنولوژی وگروههای آموزشی استان ارسال دارند.

2