تماس باما

نشانی: اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان سیستان وبلوچستان: زاهدان –  خیابان شریعتی جنوبی– جنب پژوهشکده تعلیم وتربیت

   شماره تلفن:       05433251734

 شماره دورنگار:    05433222926

رایانامه:  diniquransb@gmail.com