فعالیت گروههای مناطق

   ناحیه یک زاهدان  برگزاری کارگاههای توجیهی درابطه با(برنامه های عملیاتی۱و۲نقش فعالیتها وتکالیف در یادگیری درس پیامهای آسمان-مهارتهای ده گانه زندگی بامحوریت قرآن پایه هشتم) ودرس پژوهی ،  برگزاری کارگاههای آموزشی درمهرماه وآبان ماه ؛ارسال عملکرد سه ماهه اول ودوم
ناحیه دو  برگزاری کارگاههای توجیهی درابطه با(برنامه های عملیاتی۱و۲نقش فعالیتها وتکالیف در یادگیری درس پیامهای آسمان-مهارتهای ده گانه زندگی بامحوریت قرآن پایه هشتم) ودرس پژوهی ،  برگزاری کارگاههای آموزشی درمهرماه وآبان ماه ؛ارسال عملکرد سه ماهه اول وارسال گزارش نظارت بالینی برگزاری کارگاههای آموزشی درآبان  وبهمن ماه  واردیبهشت ودرخصوص شیوه طراحی سوالات نوبت دوم
زابل ارسال مجموعه سوالات کتاب پیام های آسمان نهم تهیه شده توسط آقای مجمدپورگلوی،ارسال نمونه سوالات نوبت اول ،ارسال گزارش عملکرد سه ماهه اول
 بنجار  
سراوان  برگزاری کارگاههای توجیهی درابطه با(برنامه های عملیاتی۱و۲نقش فعالیتها وتکالیف در یادگیری درس پیامهای آسمان-مهارتهای ده گانه زندگی بامحوریت قرآن پایه هشتم) ودرس پژوهی ،  برگزاری کارگاههای آموزشی ؛ارسال عملکرد سه ماهه اول
شهرکی نارویی (زهک)  
 میانکنگی (هبرمند)  
 خاش  
پشت آب(نیمروز)  
 شیب آب(هامون)  
زابلی(مهرستان)