دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

بازدیدسرگروههای آموزشی استان ازمدارس عشایری سفیدآبه

در تاریخ ۹۷/۹/۱۴ سرگروههای محترم آموزشی گروههای مختلف استان از مدارس عشایری  سفید آبه (دبیرستان دخترانه فاطمه الزهرا (س)ودبیرستان پسرانه توحید )  بازدید بعمل آوردند.