دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

بروشور تدریس معکوس در راستای فراخوان دبیرخانه کشوری

بروشور ذیل توسط گروه قرآن ومعارف اسلامی استان وبا استفاده از مطالب سایتهای مختلف جهت آشنایی همکاران بزرگوار بااین روش ومزیتهای  این شیوه تدریس ،تهیه وتنظیم گردیده است