دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

اعلام نتیجه استانی سوالات عملکردی

احتراماً عطف به نامه شماره ۴۹۰۰/۱۵۴۰۴۴/۴۳۷مورخه ۹۷/۹/۲۱ مبنی برطرح ۴سوال عملکردی از کتاب پیام های آسمان پایه نهم اسامی برگزیدگان مرحله استانی به شرح ذیل اعلام می گردد